Nəsibova Saidə Nazim qızı.

26 mart 1971-ci il

1978-1988-ci illərdə Gəncə şəhəri 20 №li d/yol orta məktəbində təhsil almışdır. 1993-1997-ci illərdə H.Zərdabi adına Gəncə Dövlət Pedaqoji İnstitutu bitirmişdir. 1998-2000-ci illərdə Gəncə Dövlət Universiteti bitirmişdir. 2012-ci il ildə Fəlsəfə Doktoru diplomunu almışdır . Hal –hazırda Gəncə Dövlət Universitetinin Pedaqoji fakultənin “Təhsilin Pedaqogikası və Metodikası” kafedrasında baş müəllim vəzifəsində çalışır. Yeni Azərbaycan partiyasının üzvüdür. Bir qızı var .

İşlədiyi dövr ərzində çapdan çıxan elmi məqalə və tezislərin siyahısı aşağıdakı kimidir :

1. Fənlərarası əlaqənın psixoloji məsələləri. Gəncə Dövlət Universiteti .Elmi xəbərlər 2016,№2 2.Təlimin keyfiyyətinin təmin olunmasında müəllimin pedaqoji ustalığı mühüm şərt kimi GDU.Elmi xəbərlər 2016 №3 3.Görkəmli pedaqoqlar-fənlərarası əlaqə ideyası və onun əhəmiyyəti haqqında . Azərbaycan Respublikası Təhsil Problemləri İnistutunun Elmi əsərləri 2016 4.Təlim prossesi zamanı şagirdlərə müstəqil işləmək bacarığının açılması .Tezis GDU”Gənc alimlərin 1-ci beynəlxalq elmi konfransı “ 17-18oktyabır Gəncə 2016 5.Социалыно-политична активность молоды в умовахформувания громадянського суспильства . Сертификат Присвяченой Дню Соборности Украины 20-21 января 2017 года г.Харьков. 6.Cемья как важный фактор в развитии личности . Cтатъя “Семъя как важный фактор в развитии личности» принял участие “Педагогика и современное образование традиции опыт и инновации 20 феврал 2018г Город Пенза РФ 7.Müasir dövrdə gender bərabərliyinin aktual problemləri .Tezis Bakı Dövlət Universitetinin Qazax filialı “Azərbaycan təhsili və elmin müasir problemləri ” mövzüsunda Beynəlxalq elmi konfrans 25 may 2019 –cu il Qazax Şəhəri . 8 .(0500120-“M/qədər təlim və tərbiyə ixtisası üçün nəzərdə tutulmuşdur ” )Fənn proqramı Proqram Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 26.08.2019-cu il№F502 saylı əmrinə əsasən təsdiq olunmuşdur 9.Pedaqoji prosesdə pedaqoji etika prinsiplərinin nəzərə alınması .Məqalə GDU.Elmi xəbərlər №3 2019 10.Şagirdlərinin sosiallaşmasında təlimin təşkili formalarında istifadənin əhəmiyyəti . Məqalə ARTİ Bakı Elmi əsərlər 2019 11.İbtidai sinif şagirdlərinin elmi dünya görüşünün formalaşmasının imkan və yolları .Tezis Azərbaycan Universiteti Gənc tədqiqatçıların 3-cü respublika elmi –praktik konfransı .13mart 2020 Bakı 12.Təlim tərbiy prossesində informasiya texnologiyalarından istifadənin əhəmiyyəti .Məqalə GDU Elmi xəbərlər 2020 №1 13.Müasir dövrdə şagirdlərin mənəvi tərbiyəsində sinifdən kənar tədbirlərin rolu .Məqalə GDU Elmi xəbərlər 2020 №2 14.Müasir təhsil sistemində təlim texnologiyalarının tətbiqi məsələləri .Tezis Regional inkişafın təmin olunmasında innovativ tendesiyalar:”Reallıqlar və müasir çağrışlar ”mövzusunda Respublika elmi konfransı .MDU-2020