Mühazirələr

2021-2022-ci tədris ili

I yarım il

ÜMUMİ  PEDAQOGİKA  KAFEDRASI

 1. N.Gəncəvini pedaqoji görüşləri – (Bayram Apoyev)
 2. İnklüziv təhsil – (Bəsirə Abbasova)
 3. Psixopedaqogika – (Göyçək Pirverdiyeva)

PSİXOLOGİYA KAFEDRASI

 1.  Pedaqoji psixologiya – (dos. Cəfər İbrahimov)
 2. Ali məktəb psixologiyası – (dos. Cəfər İbrahimov)
 3. Psixologiya (M.q., Musiqi müəl. II kurs) – (b/m. Pərvanə Məmmədova)
 4. Psixologiya (İnformatika müəl. I kurs) – (b/m. Pərvanə Məmmədova)
 5. Etnopsixologiy (Psixologiya  IV kurs) – (b/m. Pərvanə Məmmədova)
 6. Genderin psixoloji problemləri – (b/m.Arzu Bağırzadə)
 7. Psixologiya (Fizika m. Texnologiya m.) – (b/m.Arzu Bağırzadə)
 8. Psixologiya (Alman, fransız, rus müəl.) – (b/m.Leyla Həsənova)
 9. Psixologiya (Təsviri inc. müəl.) – (b/m.Leyla Həsənova)
 10. Ailə psixologiyası – (Aybəniz Mustafayeva)
 11. Nizami Gəncəvinin psixoloji görüşləri- (dos. Zümrüd Cavadova)
 12. Psixologiya – (dos. Zülalə Aslanova)
 13. Defektologiya- (Alvina Babayeva)
 14. Fəaliyyət psixologiyası – (Alvina Babayeva)
 15. Ümumi psixoloji praktikum-2 – (dos. Pakizə Məmmədova)
 16. Uşaq psixologiyası -( dos.Zərifə Nəsrullayeva )
 17. Psixodiaqnostika və psixokonsultasiyanın əsasları -( p.ü.f.d.Tünzalə Cəlilova)
 18. İdarəetmə psixologiyası  -( p.ü.f.d.Tünzalə Cəlilova)
 19. Психология- (p.ü.f.d.Sabirə Bayramova)
 20. Eksperimental psixologiya – ( İlham Məmmədov)
 21. Ümumi psixologiya-1  – (İlham Məmmədov)
 22. Çətin tərbiyə olunan uşaqların psixologiyası – (İlham Məmmədov)
 23. Psixologiyada riyazi metodlar – (İlham Məmmədov)
 24. Psixologiyanın əsasları- (İlham Məmmədov)
 25. Koqnitiv psixologiya – (Səbinə Şahverdiyeva)
 26. Hüquq psixologiyası- (Səbinə Şahverdiyeva)
 27. Ümumi psixologiya-3 – (Abuhəyat Bağırova)
 28. Ümumi psixologiya-5 – (Aybəniz Mustafayeva)
 29. Ümumi psixologiya-7 – (dos.Zərifə Nəsrullayeva)
 30. Genderin psixoloji problemləri- (Arzu Bağırzadə)
 31. Şəxsiyyət psixologiyası – (Telli Cabbarova)
 32. Mədəniyyət psixologiyası – (Alvina Babayeva)

TƏHSİLİN PEDAQOGİKASI VƏ METODİKASI KAFEDRASI

 1. İbtidai təhsilin pedaqogikası – (Tünzalə Şərifova)
 2. Pedaqogika tarixi – (Şərəf Əhmədova)
 3. Təhsilin idarə olunması – (Şərəf Əhmədova)
 4. Etnopedaqogika – (Nübubət Babayeva)
 5. Pedaqogika – (Saidə Nəsibova)
 6. Riyaziyyatın ibtidai kursunun tədrisi metodikası – (dos. Tamilla  Məmmədova)
 7. Düşündürücü və əyləncəli riyazi məsələlərin təlimi metodikası – (b/m Şəlalə Binnətova)
 8. Məktəbəqədər təhsil müəssisələrində məntiqi və riyazi təfəkkürün inkişafı metodikası – (b/m Şəlalə Binnətova)
 9. İbtidai siniflərdə riyaziyyat və onun tədrisi  metodikası -2 – (b/m Şəlalə Binnətova)

MUSİQİ FƏNLƏRİ KAFEDRASI

 1. Musiqinin tədrisi metodikası – (b/m Saidə Həsənova)
 2. Azərbaycan musiqi tarixi (II kurs) – (b/m Lalə Rəfibəyli)
 3. Xarici musiqi tarixi (I kurs) – (b/m Lalə Rəfibəyli)

BƏDƏN TƏRBİYƏSİ VƏ İDMAN KAFEDRASI

 1. Azərbaycan milli idman oyunları
 2. Azərbaycan milli xalq oyunları
 3. Bədən tərbiyəsi və idman tarixi
 4. Bədən tərbiyəsi və idmanın idarə edilməsi
 5. Bədən tərbiyəsinin nəzəriyyəsi və metodikası
 6. Bədən tərbiyəsi və idman tarixi. (III kurs İd.)
 7. F.T. və OTM
 8. Fiziki tərbiyənin tədrisi metodikası.
 9. Futbol və OTM.
 10. Futbolun tədrisi metodikası
 11. Gigiyena
 12. Gimnastikanın tədrisi metodikası
 13. Həndbol (Məşq II kurs)
 14. Həndbol (F.tərb. III kurs)
 15. İdman metrologiyası (İD. III kurs)
 16. İdman oyunları nəzəriyyəsi və metodika
 17. Kütləvi idman işlərinin təşkili
 18. Müal.b-t. və masaj-2
 19. Müalicə b-tərb. və masaj (II kurs Məşq)
 20. Müalicə b-tərb. və masaj  (II kurs İdman)
 21. SİN nəzər (I kurs)
 22. Mütəhərrik oyunlar
 23. SİN nəzəriyyəsi (III kurs)
 24. SİN nəzəriyyəsi (II kurs)
 25. Stol üstü tennis
 26. Voleybol və OTM
 27. Atletika və OTM
 28. Atletikanın tədrisi metodikası
 29. Basketbol
 30. Güləş və OTM
 31. İdman fiziologiyası
 32. İdman oyunları (I kurs)
 33. Şahmat (III kurs)
 34. Üzgüçülüyün tədrisi metodikası (Məşq I kurs)

2019-2020-ci tədris ili

II yarım il

PSİXOLOGİYA KAFEDRASI

 1. İdarəetmə psixologiyası – (dos. Z.Cavadova)
 2. Psixologiya – (dos.Zülalə Aslanova)
 3. Klinik psixologiya – (dos. Cəfər İbrahimov)
 4. Psixofiziologiya – (dos.Cəfər İbrahimov)
 5. Psixologiyanın tədrisi metodikası – (dos.C.İbrahimov)
 6. Psixologiya – (dos.Pakizə Məmmədova)
 7. Müəllim psixologiyası – (dos.Zərifə Nəsrullayeva)
 8. Psixologiya – (p.ü.f.d.  Tünzalə Cəlilova)
 9.  Psixologiya – (p.ü.f.d. Sabirə Bayramova)
 10. Patopsixologiya – ( İlham Məmmədov)
 11. Psixologiya- (Ərkinaz Hüseynova)
 12. Psixologiya – ( Alvina Babayeva)
 13. Etnopsixologiya – (Alvina Babayeva)
 14. Psixoanaliz – (Pərvanə Məmmədova)
 15. Təhsildə psixoloji xidmət və psixoloji praktikum – (Pərvanə Məmmdova)
 16. Ümumi psixologiya -2 (Şəxsiyyət psixol.) – (Səbinə Şahverdiyeva)
 17. İnkişaf və yaş psixologiyası – (Telli Cabbarova)
 18. Sosial psixologiya – (Leyla Həsənova)
 19. Psixologiya- (Leyla Həsənova)
 20. Genderin psixoloji problemləri- (dos.Zərifə Nəsrullayeva)
 21. Uşaq psixologiyası – (dos.Zərifə Nəsrullayeva)
 22. Pedaqoji psixologiya – (İlham Məmmədov)
 23. Ailə psixologiyası – (Aybəniz Mustafayeva)
 24. Ümumi psixoloji praktikum-1 – (dos.Pakizə Məmmədova)
 25. Ümumi psixologiya-4 – (Pərvanə Məmmədova)

FİZİKİ TƏRBİYƏ, ÇAĞIRIŞAQƏDƏRKİ HAZIRLIQ VƏ MÜLKİ MÜDAFİƏ KAFEDRASI

 1. Atıcılıq – (F.Hüseynov)
 2. Hərbi işinin əsasları – (F.Hüseynov)
 3. Mülki müdafiə
 4. Tibbi biliklərin əsasları
 5. GÇH tədris metodikası – (M.Məmmədova)

QEYRİ-İXTİSAS FƏNNLƏR

 1. Xarici dil-3 (İngilis dili)(İbtidai təhsilin pedaqogikası və metodikası II kurs) – b/m Səbinə Cəfərova.
 2. Xarici dil-5 (İngilis dili)(İbtidai təhsilin pedaqogikası və metodikası III kurs) – b/m Səbinə Cəfərova.
 3. Azərbaycan dili və nitq nədəniyyəti – (Elmira Əliyeva)
 4. S/f. İfadəli oxu – (Elmira Əliyeva)
 5. Ana dilinin tədrisi metodikası-1(İbtidai təhsilin pedaqogikası və metodikası III kurs)
 6. Riyaziyyat-1 – (Təranə Hüseynova)
 7. Həyat bilgisi və OTM-2 – (Aynur Hüseynzadə)
 8. S/f İqtisadiyyat – (Mustafa Cəfərov) —
 9. Ekologiya – (Natiqə İsmayılzadə)+
 10. Biomexanika – ()+
 11. S/f Əməyin mühafizə təhlükəsizliyi – (Mustafa Yusifov) —-
 12. Fiziologiya (yaş daxil olmaqla) – (Könül Bayramova)+
 13. Xarici dili-1 (Alman) – (Sehran Səmədova)+
 14. Xarici dili-2 (Alman) – (Sehran Səmədova)+
 15. MSS-in anatomiyası və fiziologiyası – (Tükəzban Rüstəmova)+
 16. Pediatriya və gigiyenanın əsasları – (Lalə Heydərli)+
 17. Normal fiziologiya – (Aynur Bağırova)+
 18. Xarici dili-1 (Rus)- (Mehriban Məmmədova)+
 19. Ali riyaziyyat +
 20. Uşaq ədəbiyyatı – (Aynur Novruzova)+
 21. Biokimya – (Sevinc Zeynalova)+
 22. Informatika(Bədən tərbiyyəsi və idman) – (b/m. Sevinc Orucova)+
 23. Informatika və təhsildə İKT (TSPX III kurs)- (b/m Sevinc Orucova)+
 24. İnformatika və OTM (İbt.sinif müəllimliyi I kurs) – (Natiqə Cabbarova)
 25. Uşaq anatomiyası, fiziologiyası və gigiyenası.
 26. Uşaq anatomiyası və fiziologiyasının əsasları
 27. Təsviri incəsənət və OTM (İbtidai sinif  müəllimliyi)
 28. Təsviri incəsənət və OTM (Məktəbəqədər təlim və təhsil)
 29. Azərbaycan tarixi 
 30. Fəlsəfə
 31. Multikulturalizmə giriş 
 32. sosiologiya

MAGİSTRATURA ŞÖBƏSİ

 1. Ali məktəb pedaqogikası – (dos. Ziyafət Bayramova)
 2. Ali məktəb pedaqogikası – (dos.Allahverdi Quliyev)
 3. Tərbiyə işi – (Saida Nəsibova)