Şərifova Əsmər Təyyar qızı

Asmar Sharifova

17 may 1973-cü il

1980 – ci il –  1990 – ci il Ağdam şəhər 8 sayli orta məktəbədə təhsil almışdır.

1990-cı il – 1995-ci illərdə indiki Gəncə Dövlət Universitetinin Pedaqogika və Pisxologiya ixtisasıda təhsil almış və həmin ixtisası müvəffəqiyyətlə bitirmişdir.

1996-cı ildən Gəncə Dövlət Universitetində fəaliyyət göstərir. Hal – hazırda Pedaqogika və Təhsilin əsasları kafedrasında baş müəllim vəzifəsində çalışır.

Ailəlidir. İki övladı var.

İşlədiyi dövrdə respublikamızın müxtəlif mətbuatlarında xeyli sayda elmi məqalələrlə çıxış etmişdir. Onlardan:

1.Professor M.Muradxanovun pedaqoji fəaliyyəti.(1909-1979)

H.Zərdabi adına Gəncə Dövlət Pedaqoji institutunun elmi əsərlər məcmuəsi.Bakı 1999.

2.Qori Seminariyasının daha bir məzunu. Pedaqoji tədqiqatlar (elmi məqalələr məcmuəsi 1),Bakı 2001.s.99.

3.Bu gün də gərəkli olan “dərsliklər”.Odlar Yurdu Universitetinin elmi və pedaqoji əsərləri.s.183.

4.Mərdan Muradxanovun pedaqoji irsində ailə tərbiyəsi məsələləri.Dil və ədəbiyyat.Bakı-2008.s.177.

5.Mərdan Muradxanov təlim nəzəriyyəcisi kimi.Azərbaycan Təhsil Problemlər İnistitu Elmi Əsərlər.4-2008 s.240.

6.Məktəbəqədər yaşlı uşaqlarda dövlət rəmzlərinə hörmət hissi aşılamaq.Gəncə Dövlət Universiteti.Elmi-Xəbərlər. 1.Gəncə-2008.s.257.

7.Azərbaycan pedaqogika elmində M.Muradxanovun elmi pedaqoyi irsi.Elmi –Metodik yurnal.6-2009 s.43.

8.M.Muradxanovun Azərbaycanda pedaqoji fikrin inkişafında mövqeyi.Azərbaycan Təhsil Problemləri İnistitutu.Elmi əsərlər.1-2011 s.216.

9.İbtidai sinif şagirdlərinin şəhidlərin nümunəsində vətənpərvərlik tərbiyəsi.Gəncə Dövlət Universiteti.2 Gəncə-2012 s.251.

10.M. Muradxanov ailədə intizam tərbiyəsi naqqında .ƏL-Fərabi adına Qazağıstan Universiteti.1-2012 s.105.

11.Şagird şəxsiyyətinin formalaşmasında yaş və fərdi xüsusiyyətlərin nəzərə alınmasının təlim və tərbiyəvi əhəmiyyəti.Gəncə Dövlət Universiteti-Elmi xəbərlər-2 Gəncə-2012 s.253.

  1. M.Muradxanov Uşaqların ailədə şəxsiyyət kimi tərbiyə edilməsinin mühüm şərtləri haqqında Ali pedaqoji məktəblərdə humanitar və ictimai elmlərin tədqiqi və tədrisinə dair II respublika elmi konfranslarının materialları. 27-28 aprel 1997.
  2. Məktəbəqədər tərbiyə müəssələrində interaktiv təlim metodlarından istifadə və onların tətbiqi. Gəncə Dövlət UNİversiteti.Beynəlxalq konfrans materialları s.75. 2010

14.M.Muradxanov təlim nəzəriyyəcisi kimi. “Tədris Prosesinin Təkminləşdirilməsinin Pedaqoji-psixoloji Problemləri” mövzusunda beynəlxalq konfransının materialları. Naxcıvan-2011 s. 224. və s.