MƏMMƏDOVA QƏSİRƏ TOFİQ QIZI

Qasira Mammadova

MƏMMƏDOVA QƏSİRƏ TOFİQ QIZI

Kafedranın baş müəllimi- Məmmədova Qəsirə Tofiq qızı1964-cü il iyul ayının 15-də  Gəncə şəhərində anadan olmuşdur. 1991-ci ildə Ü.Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının fortepaino fakültəsinin qiyabi şöbəsini bitirib. Gəncə Dövlət Universitetinin “Musiqi fənləri” kafedrasında 1991-ci ildən müəllim, 2004-cü ildə baş müəllim vəzifəsində işləyir. “Ümumi pedaqogika, pedaqogikanın və təhsilin tarixi” ixtisası üzrə fəlsəfə doktorudur.

1997-ci ildən YAP-ın üzvüdür.

Çap olunmuş elmi məqalələri:

 

1.Muğam bəstəkarlarımızın yaradıcılığında. Gəncə, 1995

  1. İbtidai siniflərdə Azər­bay­can muğamlarının isti­fadə edilməsi.Bakı, 1998
  2. Vətənpərvərlik tərbiyəsiin mahiyyəti, xarakteri və əsas vəzifələri haqqında.Bakı, 1999
  3. Dərsdənkənar tədbirlərdə muğamlardan istifadə et­məklə şagirdlərin vətən­pərvərlik hisslərinin qüv­vət­ləndirilməsi. Bakı,1999.
  4. Azərbaycan muğamları şagirdlərin vətənpərvərlik tərbiyəsi məktəbidir. Bakı, 1999
  5. Şagirdlərin vətənpərvərlik tərbiyəsi. Bakı, 2000

 

  1. Vətənpərvərlik anlayışının əsas məzmunu. Bakı,2000

 

  1. Şagirdlərin vətənpərvərlik tərbiyəsində Azərbaycan mu­ğamlarının tərbiyəvi im­kanları. Bakı, 2000
  2. Azərbaycan ədəbiyyatı korifeylərinin vətən­pər­vər­lik tərbiyəsi haq­qında fikirləri. Bakı, 2004
  3. Azərbaycan xalq musi­qisində muğamların yeri və gənc nəslin tər­bi­yəsində onların əhəmiyyəti. Bakı, 2004