Kateqoriya Arxivləri: Professor-müəllim heyəti Musiqi fənnləri

NƏBİYEVA LEYLA MƏZAHİR QIZI

NƏBİYEVA LEYLA MƏZAHİR QIZI Kafedranın müəllimi – Nəbiyeva Leyla Məzahir qızı- 1988-ci il fevral ayının 23-də Gəncə şəhərində  anadan olmuşdur. 2000-ci ildя Gянcя Мусиги Техникумуну “Хор- Дirijorluq” шюбясини битирмишдир. Щямин илдя орта ихтисас мусиги мяктябляринин VIII Республика мцсабигясиндя ЫЫЫ дяряcяли Дипломла тялтиф олунмушдур. 2005-ci ildə Bakı Musiqi Aka­de­miyasının “Xor-Dirijorluq” fakültəsinin qiyabi şöbəsini, 2007-ci ildə Bakı […]

Davamı

SEYFULLAYEVA NÜŞABƏ NƏRİMAN QIZI

SEYFULLAYEVA NÜŞABƏ NƏRİMAN QIZI Kafedranın baş müəllimi- Seyfullayeva Nüşabə Nəriman qızı 1961-ci il uyun ayının 29-da Gəncə şəhərində anadan olmuşdur. 1981-ci ildə Q.Hüseynli adına Kirovabad orta ixtisas məktəbinin “Fortepiano” şöbəsini, 1991-ci ildə Gəncə Dövlət Universitetinin “Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimi” ixtisasının qiyabi şöbəsini bitirib. Əmək fəaliyyətinə 1981-ci ildə musiqi məktəbində fortepiano şöbəsi üzrə müəllim kimi […]

Davamı

RƏFİBƏYLİ LALƏ HAKİM QIZI

RƏFİBƏYLİ LALƏ HAKİM QIZI Kafedranın müəllimi- Rəfibəyli Lalə Hakim qızı  1979-cu il sentyabrın 12-də Gəncə şəhərində anadan olmuşdur.  2003-cü ildə Gəncə Dövlət Universitetinin “Musiqi təhsili” ixtisasının əyani şöbəsini, 2005-ci ildə magistratura şöbəsinin “Musiqişünaslıq” ixtısasını bitirib. 2005-ci ildən Gəncə Dövlət Universitetinin “Musiqi fənləri” kafedrasında 0,5 ştat əvəzçilik üzrə müəllim, 2012-ci ildən müəllim, 2013-cü ildən baş müəllim […]

Davamı

RÜSTƏMOVA SEVİNC İLHAM QIZI

RÜSTƏMOVA SEVİNC İLHAM QIZI Kafedranın baş müəllimi- Rüstəmova Sevinc İlham qızı 1982-ci il avqust ayının 30-da Gəncə şəhərində anadan olmuşdur. 2003-cü ildə Gəncə Dövlət Universitetinin “Musiqi təhsili” ixtisasının əyani şöbə üzrə, 2005-ci ildə Magistratura şöbəsi üzrə  “Musiqişünaslıq” ixtısasını bitirib. 2005-ci ildən Gəncə Dövlət Universitetinin “Musiqi fənləri” kafedrasında müəllim, 2011-ci ildən baş müəllim vəzifəsində işləyir. 1999-cu […]

Davamı

ŞABANOVA SEVİL AĞAƏLİ QIZI

 ŞABANOVA SEVİL AĞAƏLİ QIZI Kafedranın baş müəllimi- Şabanova Sevil Ağaəli qızı 1962-ci ildə avqust ayının 3-də Gəncə şəhərində anadan olmuşdur. 1981-ci ildə Q.Hüseynli adına Kirovabad orta ixtisas məktəbinin “Fortepiano”şöbəsini, 1989-cu ildə Azərbaycan Dövlət İncəsənət İnstitutunun “Mədəni-maarif” fakültəsinin qiyabi şöbəsini bitirib. Gəncə Dövlət Universitetinin “Musiqi fənləri” kafedrasında 1992-ci ildən müəllim, 2012-ci ildən  baş müəllim vəzifəsində  işləyir. […]

Davamı

TAĞIYEVA GÜNAY HAFİZ QIZI

TAĞIYEVA GÜNAY HAFİZ QIZI Kafedranın müəllimi- Tağıyeva Günay Hafiz qızı 1976-cı il sentyabr ayının 6-da Gəncə şəhərində anadan olmuşdur. 2000-ci ildə Gəncə Dövlət Universitetini “Musiqi təhsili” ixtisasını əyani şöbəsini bitirib. 2005-ci ildə Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin  “Magistratura” şöbəsinin “Musiqi­şünaslıq” ixtisası üzrə qiyabi bitirib.  Gəncə Dövlət Universitetinin “Musiqi fənləri” kafedrasında  2011-ci ildən  0,5 ştat […]

Davamı